Privacybeleid

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Dr. Marianne Mertens (BV) kan onderstaande persoonsgegevens verwerken die werden verkregen in het kader van de uitvoering van haar activiteiten. Deze persoonsgegevens worden bekomen van de betrokkene of daartoe gemachtigde derden, hetzij rechtstreeks of via het invullen van een contactformulier op de website, hetzij via publiek toegankelijke bronnen en betreffen mogelijks:

 • Voor- en achternaam
 • Woon- en/of verblijfplaats
 • Geboorteplaats en -datum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Nationaal nummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Ondernemingsnummer
 • BTW-nummer
 • IP-adres
 • Afbeelding
 • Biometrische gegevens
 • Strafrechtelijke veroordelingen

Doel van de verwerking

Dr. Marianne Mertens (BV) dient deze persoonsgegevens te verwerken met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel:

Met name het verlenen van plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde. Dit alles met eerbiediging van de wettelijke en deontologische regels die eigen zijn aan het beroep van chirurg.

De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de door Dr. Marianne Mertens (BV) met haar patiënten en medewerkers afgesloten overeenkomsten en voor het voeren van een correcte administratie en een optimaal dossierbeheer. Persoonsgegevens van medewerkers die worden verwerkt in het kader van hun samenwerking zijn bovendien noodzakelijk voor de naleving van de sociaal- en fiscaalrechtelijke verplichtingen van Dr. Marianne Mertens (BV).

Retentieperiode

De persoonsgegevens waarover Dr. Marianne Mertens (BV) beschikt zullen, behoudens andere afwijkende wettelijke verplichtingen, niet langer bewaard worden dan nodig voor de realisatie van het doel waarvoor ze werden vergaard.

Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens waarover Dr. Marianne Mertens (BV) beschikt, zullen, behoudens toestemming van de betrokkene, niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst gesloten met haar patiënten en/of haar medewerkers, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Analyse van het websitebezoek

Dr. Marianne Mertens (BV) registreert via het gebruik van haar website algemene bezoekgegevens, waaronder het IP-adres van uw computer. De analyse van deze gegevens wordt enkel en alleen gebruikt voor de verbetering van onze communicatie en dienstverlening. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden geenszins aan derden verstrekt.

Google Analytics

Uitsluitend om de ranking en het gebruik van haar website in kaart te brengen doet Dr. Marianne Mertens (BV) beroep op Google Analytics.

Het privacybeleid van Google Analytics kan u op onderstaande link terugvinden:

https://policies.google.com/privacy

Google Analytics kan deze informatie verstrekken aan derden voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google Analytics verwerken of indien deze laatste daartoe wettelijk wordt verplicht.

Rechten van de betrokkenen

Elke betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die over hem/haar door Dr. Marianne Mertens (BV) werden verwerkt in te zien, kopij van de vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan Dr. Marianne Mertens (BV) waarna hieraan binnen de maand passend gevolg zal worden gegeven.

Beveiligingen

Dr. Marianne Mertens (BV) gaat op een verantwoorde wijze om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en heeft passende initiatieven genomen met het oog op de beveiliging van haar data, zowel wat betreft verlies, diefstal of enig ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens.

Mocht u nog bijkomende vragen hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u steeds rechtstreeks contact opnemen met ons bedrijf.

Scroll naar boven

Cookies

Welkom op de website van Dr. Marianne Mertens. Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te optimaliseren. Door verder te browsen, stemt u in met ons cookiegebruik. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.